1. TARAFLAR

Garanti Express Shop ve işbu Sözleşme’de yer alan koşulları kabul ederek Platform’a üye olan
kullanıcı (“Üye”, “Üyeler”), Platform’un kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirleyecektir.
İşbu Sözleşme’de hem Gr Express hem de Üye ayrı ayrı “Taraf”, topluca “Taraflar” olarak
anılacaktır

Veri Sorumlusu: Umida Nigmatullina

Veri Sorumlusunun Adresi: BAĞLARBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:52 / 74 MALTEPE İSTANBUL

TL IBAN NUMBER : TR21 0001 0090 1040 1266 8050 01

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) 

AD- SOYAD: 

ADRES: ‘

SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) 

AD- SOYAD: 

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

SİTE : gr-express.shop,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder

Alıcı/Alıcılar

platformda üçüncü kişiler tarafından satışa sunulan mal veya

hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olabilecek alıcıyı ifade

eder.

Gizlilik Politikası ve Veri

Koruma Beyanı

Gr Express’in kişisel verileri ve çerezlerin kullanımını içeren genel

gizlilik politikası, Gr Express’in Üyelerin Platform aracılığıyla

sağladığı kişisel verileri nasıl ve neden işleyeceğini de belirten

veri koruma gizlilik politikasına tabidir.

Hesabım Sayfası

Sadece ilgili Üye’nin seçtiği kullanıcı adı ve şifre ile girilebilen,

Üye’nin Platform’un çeşitli hizmetlerinden faydalanmak için gerekli

işlemleri tamamladığı ve gerekli bilgileri eklediği Üye’ye özel

internet sitesini ifade eder.

Hizmetler

Üyelerin işbu Sözleşme’de belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri

için Gr Express tarafından kullanıma sunulan ve işbu Sözleşme

doğrultusunda nitelikleri Gr Express tarafından belirlenen

uygulamaları ifade eder.

Satıcı/Satıcılar

Satıcı Ortaklığı uyarınca, Platform üzerinde açmış olduğu

hesaplara yerleştirdiği ürün kategorileri üzerinden çeşitli mal

ve/veya hizmetleri satışa sunan tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye olmak isteyen kullanıcının üyelik statüsü kazanabilmesi için işbu
Sözleşme’yi kabul etmesi, Platform’a ilişkin doğru, kapsamlı ve güncel bilgiler vermesi ve
üyelik başvurusunu G Express yönetimine inceletip onaylattırması gerekmektedir.
Katılmak isteyen kullanıcı, Gr Express tarafından belirlenen gereklilikleri ve/veya
yürürlükteki kanunların şartlarına uygun olarak yerine getirmelidir. Onay işlemi
tamamlanıp Üye’ye durum bildirildiği anda Üye, üyelik statüsüne ve işbu Sözleşme’de ve

Platform’da Üyeler için belirlenen ayrıcalıklara sahip olur. Üye’nin işbu Sözleşme’yi
onaylaması ile birlikte, işbu Sözleşme’de ve Platform’da Üyeler için açıklanan
yükümlülükler, Üye için hukuken zorunlu ve geçerli hale gelecektir. Bir Üye, Platform’da
talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak sağlamadığı takdirde, bu eksiklikten
doğabilecek zararlardan şahsen sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, Gr
Express her türlü iddia, dava ve takip hakları saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin üyeliğini
kısmen veya tamamen kısıtlama, bloke etme, askıya alma veya sona erdirme hak ve
yetkisine sahiptir. Üye, Platform aracılığıyla bilgilerini her zaman güncelleyebilecektir.

3.2. Üyelik hesabını oluşturan Üye, hesaba erişimi olan tek kişidir. Üye, diğer
Üyelerin üyelik hesaplarını kullanamaz veya hesaplarını üçüncü kişilerin erişimine
açamaz. Hesap bilgilerinin paylaşılmasından doğacak ihtilaflardan Gr Express sorumlu
değildir.

3.3. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca,
Platform üzerinde satıcı ve alıcıları bir araya getirerek mal ve/veya hizmet satışına
yönelik ticari vekil sıfatıyla faaliyet gösteren Gr Express, “aracı hizmet sağlayıcı”
konumundadır. Gr Express, özgünlüğü, güvenilirliği, doğruluğu veya yasallığı dahil olmak
üzere, Platformdaki herhangi bir görsel, metinsel veya diğer içerikle ilgili tüm
sorumluluğu reddeder. Gr Express ayrıca Platform’u herhangi bir yasa dışı davranış
açısından denetlemekle yükümlü değildir. İlgili tüketici kanunları gereğince Gr Express,
mesafeli satış sözleşmelerinin hiçbir şekilde tarafı değildir. Diğer kanunlar gereğince
sadece Satıcıların kendilerinden sorumlu olduğunu, Gr Express’in herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve kabul eder.

3.4. İlgili tüketici kanunları gereğince Gr Express, mesafeli satış sözleşmelerinin
hiçbir şekilde tarafı değildir. Diğer kanunlar gereğince sadece Satıcıların kendilerinden
sorumlu olduğunu, Gr Express’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul,
beyan ve kabul eder. Satıcılar, belirtilen hususlara ek olarak, Platform’da sergiledikleri ve
satışını yaptıkları tüm ürün ve/veya hizmetlere ilişkin satış sonrası her türlü hizmet ve
diğer hizmetlerin sağlanmasından, diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve
her türlü talep ve şikayetlerin yanıtlanmasından bizzat sorumludur. bu maddede kalite,
yasalara uygunluk, zamanında ve kusursuz teslimat, faturalama ve garanti belgesi dahil
gerekli tüm belgelerin teslimi yer almaktadır. Üye, bu kapsamdaki tek muhatabın ilgili
ürün ve/veya hizmeti satışa sunan Satıcı olacağını ve Üye’nin aşağıdakiler dahil olmak
üzere ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir sorumluluk veya talep ve şikayette
bulunamayacağını kabul, beyan ve kabul eder: ancak bu yazıda sayılanlarla sınırlı
olmamak üzere, Gr Express’e. Ayrıca, Üye’nin Platform, Hizmetler ve/veya Platform
içinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili herhangi bir yasal işlem başlatma niyetinde
olması durumunda, Platform’dakiler de dahil olmak üzere geçerli tüm yasal gerekliliklerin
ve süreçlerin yürütülmesinden münhasıran sorumludur.

3.5. Satıcı, Gr Express ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Gr
Express’e mal ve/veya hizmetin bedelini Üye’den tahsil etmesine izin vermiştir. Bu
nedenle Üye, G Express’e ödeme yapmakla Satıcı’ya ödeme yapmakla yükümlü
olmayacaktır. Üye’nin Satıcı’ya ayrıca bir meblağ para sağlaması gerekmez. Ancak
Üye’nin Satıcı’ya müteselsilen ödeme yapması halinde G Express sorumlu değildir.

3.6. Üye, Platform üzerinde yaptığı her türlü iş ve işlemlerde, işbu Sözleşme
hükümlerine, Gr Express tarafından her ne şekilde olursa olsun ilan edilmiş/ilan edilmiş
Platform kurallarına, yürürlükteki kanunlara ve ahlaki ilkelere ve yasal hükümlerine
uygun hareket edecektir. bu iş ve işlemlere ilişkin cezai sorumluluk şahsına aittir.

3.7. İlgili makamlardan talep edilmesi halinde Gr Express, Üye’nin bilgilerini
yürürlükteki yasalara uygun olarak kendilerine sağlayabilir.

3.8. Üyeler ve/veya Satıcılar arasında dolandırıcılık, Platform’un kötüye
kullanılması ve Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan cezai kovuşturmalara ilişkin
ihtilaflarda, Üye’lerden Platform’a kayıt sırasında ve Platform’u kullanırken alınan kişisel
bilgiler sadece istenilen konuya konu olacaktır. ve uyuşmazlığın tarafı olabilecek diğer
Üyelere ve/veya Satıcılara, tarafların ilgili yasal haklarını kısmen ve bu kapsamda
kullanabilmeleri için.

3.9. Üye, Platform kaydı sırasında üyelik hesabının oluşturulması için seçtiği
kullanıcı adı ve şifre dahil olmak üzere tüm verilerden tamamen sorumludur. Üyelik
hesabının ve oluşturulması için seçilen bilgilerin güvenliğini sağlamak, gizliliğini korumak
ve bu konuda gerekli tüm önlemleri almak için üyelik hesabı için güvenli bir şifre seçmek
ve şifreyi değiştirmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, bu bilgilerin üçüncü kişiler
tarafından çalınmasından kaynaklanabilecek zararlardan G Express’in sorumlu
olmadığını kabul, beyan ve kabul eder. Parolanın kullanımı ve/veya üyelik hesabı ve
parolanın güvenliği ile ilgili ihtilaf durumunda, Gr Express, takip edebilecek herhangi bir
hak talebini, yasal yolu ve diğer haklarını sınırlamamak kaydıyla,

3.10. Üye, kendi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilen her türlü iş ve
işlemin kendisi tarafından gerçekleştirildiğine, bu iş ve işlemlerden doğan sorumluluğun
kendisine ait olduğuna, herhangi bir savunmaya veya itiraza konu olmadığına
inanmalıdır. kendileri tarafından yerine getirilmediğini ve bu savunma veya itirazlar
sonucunda yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacaklarını beyan eder.

3.11. Üye, Platform’u ve üzerindeki tüm içerik, materyal ve unsurları işbu
Sözleşme’ye, G Express tarafından her ne şekilde olursa olsun ilan edilmiş veya beyan
edilmiş Platform kurallarına, yürürlükteki tüm kanunlara ve ahlaki ilkelere, hukuki ve
cezai yaptırımlara uygun olarak kullanacaktır. yanlış kullanımlarından kaynaklanabilir.
Sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder, her türlü iddia, dava ve takip hakları
saklı kalmak kaydıyla, kısmen veya tamamen kısıtlama, bloke etme, askıya alma veya
sona erdirme hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder. G Express’in
hukuka aykırı bir kullanım tespit etmesi durumunda üyenin üyeliği.
Aşağıdaki örnekler, bu madde uyarınca “aksine kullanım” olarak nitelendirilen
durumları göstermektedir:

 • platformdaki işlemlerden dolayı Gr Express’e, platforma veya üçüncü şahıslara verilen zarar;
 • bir başkası adına bir veritabanını, kaydı veya dizini kontrol etmek, değiştirmek, güncellemek veya oluşturmak için platformu kullanmak;
 • Platformun tamamen veya kısmen kesinti, değişiklik veya tersine mühendislik amaçlarıyla kullanılması;
 • yanlış ve/veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılarak hayali Üyelik hesapları oluşturmak ve/veya bu hesapların işbu Sözleşme’ye, Gr Expresstarafından herhangi bir şekilde duyurulan/bildirilen Platform kurallarına, yürürlükteki yasalara ve/veya etik olmayan bir şekilde kullanılmasına ve/veya başka bir Üyenin hesabını izinsiz kullanmak; yanlış ve/veya başkasının bilgilerini kullanarak işlem yapmak;
 • platforma, veri tabanına veya herhangi bir içeriğine zarar veren virüslerin veya diğer teknolojilerin yayılması;
 • Hesap Sayfasına erişmek için bir robot veya başka bir otomatik oturum açma mekanizması kullanmak;
 • Platformun teknik işleyişini, otomatik programları, robotları, web gezginlerini, örümcekleri, veri madenciliğini ve veri taramasını (veri madenciliği) olumsuz yönde etkileyecek veya iletişim ve teknik sistemlerde makul olmayan veya orantısız büyük indirmelere neden olacak eylemlerde bulunmak. veri tarama veya “ekran kazıma” araçlarını veya sistemlerini kullanmak) ve/veya bu veya benzer herhangi bir faaliyetle Platformdaki herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının yasa dışı olarak kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması;
 • platformu etkileyebilecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı ve diğer tehditlere karşı koruma sağlamak için gerekli lisanslı ürün ve yazılımları kullanmak gibi uygun güvenlik önlemlerini almamak;
 • başka bir üyenin kişiliğine veya mülkiyet haklarına zarar vermek veya Platformu diğer üyelerin kullanım şeklini olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak.

3.12. Üye, Platform’a kayıt olurken ve Platform’u kullanırken, yüklediği ve
sağladığı tüm kişisel bilgilerden, fotoğraflardan, videolardan, düşüncelerden, ifadelerden,
yorumlardan, puanlardan, iletişimlerden ve diğer her türlü içerikten sorumludur.

 • bu Sözleşmenin şartlarına, G Express tarafından belirtilen veya beyan
  edilen herhangi bir platform yönergesine, geçerli yasal hükümlere ve etik
  standartlara bağlı kalacaktır. Ayrıca kanunları, ahlak kurallarını veya
  başkalarının haklarını (fikri ve sınai mülkiyet hakları, özel hayatın gizliliği
  ve kişilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal
  etmemeli,
 • G Express sistemlerini istismar etmemek veya Üye İçeriğini Platform
  dışında yayınlamak da dahil olmak üzere Platform dışı amaçlarla
  kullanmamak.

ve G Express’in bu tür malzemeler için katı bir tolerans göstermeme politikası olduğunu
anlar. Üye, G Express’in Üye İçerikleri ile ilgili olarak herhangi bir kontrol
yükümlülüğünün bulunmadığını, Üye İçeriklerinden yalnızca kendisinin sorumlu
olduğunu ve Üye’nin G Express’in uğrayabileceği zararları ilk talep üzerine derhal tazmin
edeceğini, Üye İçeriğinin bir sonucu olarak Platform ve/veya üçüncü taraflar. tek bir
parasal tazminat ödemesi gerektiğini kabul eder. Gr Express, resen veya bir şikayet veya
bildirim aldıktan sonra üye içeriğini yönetme ve üye içeriği ihlallerini inceleme hakkını
saklı tutar, ancak bu, Gr Express’in üye içeriği üzerinde herhangi bir kontrol yükümlülüğü
olduğu anlamına gelmez; Gr Express, yayınlanmasını reddetme, içeriği değiştirme, silme
ve/veya erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Gr Express ayrıca bu durumda Üye’nin üyeliğini, herhangi bir iddia, dava ve diğer hukuki işlemlere halel getirmeksizin, kısmen
veya tamamen yasaklama, askıya alma, sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

3.13. Üye, Üye İçeriklerini Platform’a yüklemekle, Üye İçerikleri ile ilgili olarak
5486 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan fikri mülkiyet hakları, sair
haklar ve mali hakların [yani tespit hakkı, işleme] (FSEK md. 21), [İletme hakkı (FSEK
md. 25), çoğaltma hakkı (FSEK md. 22), yayma hakkı (FSEK md. 23), ve temsil hakkı
(FSEK md. 24)] ve halka arz hakkı (FSEK Md. 14), isim belirtme hakkı (FSEK Md. 15)
dahil olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere mülkiyet hakları ve
diğer haklarına ilişkin manevi hakları, Gr Express’e değişiklik önleme hakkı (FSEK Md.
16) ve kurcalamayı/bozulmayı önleme hakkı (FSEK Md. 17),

3.14. Olasılıklar dahilinde, Gr Express, Platform’un yanı sıra Platform’da
erişilebilen, kullanılabilen, indirilebilen ve paylaşılabilen bilgi, öğe ve bileşenlerin kötü
amaçlı yazılımlardan arınmış olmasını sağlamak için makul bir çaba göstermiştir. Gr
Express, Platform’un kötü niyetli ve zararlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam
yazılımları gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arınmış
olacağına dair herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmaz. Bununla birlikte Gr
Express, Platform’u ve Platform’da erişim, kullanım, indirme ve paylaşım için mevcut
olan içeriği, materyalleri ve öğeleri virüslere, böceklere, truva atlarına, bozuk dosyalara,
solucan programlarına, çevirici programlara, istenmeyen e-postalara, casus yazılımlara
karşı korur. ve diğer herhangi bir tür. Her ne şekilde olursa olsun, bir üyenin, oluşumunun
ve cihazlarının, cihaz donanımı ve yazılımı ile diğer araç ve teknolojilerin kirlenmesini
önlemek için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil
olmak üzere tüm makul önlemleri alması gerekir. Gr Express, bir üyenin veya diğer
tarafların karşılaşabileceği her türlü kayıp, arıza, hasar, yanlış veri ve diğer zararlardan
sorumlu değildir.

3.15. Gr Express, Platform’un ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurların
doğru, güvenli, zamanında, kullanılabilir, sürekli, eksiksiz, ilgili ve çalışır durumda
olmasını sağlamak için makul adımlar atmıştır. Ancak, bunları “olduğu gibi” ve “mevcut
olduğu şekilde” kullanmalısınız. sunar; bunlarla ilgili herhangi bir taahhütte veya
taahhütte bulunmaz.

3.16. Platform, Üye’nin erişim sağlayabileceği başka internet sitelerine veya
uygulamalara link verebilir. Bu web sitelerinin ve uygulamaların içeriği, doğruluğu,
güvenilirliği, güvenliği ve/veya işlevselliği Gr Express tarafından garanti edilmez veya
garanti edilmez ve Gr Express, bunlara erişimden, bunların kullanımından,
indirilmesinden, paylaşılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar için hiçbir
sorumluluk kabul etmez. ve/veya bu web siteleri ve uygulamalardaki değişiklikler.

3.17. Gr Express, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin
üyelik başvurularını reddedebilir, üyeliklere son verebilir veya bir üyelik başvurusunun,
Platformun veya Hizmetlerin kabulünü veya kullanımına devam edilmesini ek şart ve
koşullarla sınırlayabilir. Üye, üyelik sürecinden sonra G Express tarafından getirilen ve
herhangi bir şekilde duyurulan/bildirilen her türlü değişikliği, ek şart ve koşulları,
hükümleri, yönergeleri ve politikaları kabul etmiş sayılacaktır. Üye, yayınlandıktan sonra
da Platformu kullanmaya ve Hizmetlerden yararlanmaya devam edecektir. Ancak,yürürlükteki mevzuat hükümleri G Express tarafından onaylanmadıkça, Üye’nin açık onayını gerektiriyorsa.

3.18. Gr Express, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Platform üzerindeki
diğer hizmetleri tamamen veya kısmen, kalıcı veya geçici olarak yayından kaldırabilir,
değiştirebilir, ücretlendirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, askıya alabilir ve/veya
açabilir. Bu maddede açıklanan maddeler ve benzeri diğer zorluklarla ilgili olarak, Gr
Express’in Üye’ye veya diğer taraflara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.19 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

3.20 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.21 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.22 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.23 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.24 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.25 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.26 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.27 ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

3.28 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

3.29 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.30 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

3.31 ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dort) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3.32 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dort) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Para iadesi hakkında daha fazla bilgi için Para İadesi ve iade politikasını okuyun.

3.33 Satıcı, yeni siparişi aldığında 3 iş günü içinde sipariş edilen ürünü Garanti Express Shop’un sipariş karşılama merkezine göndermek zorundadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Gr Express, Hizmetlerden yararlanabilmek için Üye’nin Platform aracılığıyla ilettiği
kişisel verilerin KVK Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm kanunlara uygun olarak
işlenmesine, güvenliğine ve korunmasına yüksek öncelik vermektedir. Veri No. 6698. Üye
tarafından iletilen kişisel bilgiler bu durumda Gr Express tarafından Gizlilik Politikası
doğrultusunda toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta ve işlenmektedir. Bu Sözleşme, Gizlilik
Politikasını temel bir bileşen olarak içerir.

4.2. Üye, Hizmetleri kullanarak ve/veya bir hesap açarak kişisel verilerinin Gizlilik
Politikasında açıklanan şekilde toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde
işlenmesine açıkça ve isteyerek muvafakat etmektedir. +90 530 086 7777 numaralı telefondan
Gizlilik Politikamızı inceleyebilir, kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşullar ve bu konudaki
haklarınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

4.3. Üye’nin Platform’da açıkladığı ve paylaşılmasına izin verdiği kişisel bilgiler de işbu
Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform’un işleyişi için gerekli
uygulamaların gerçekleştirilebilmesi, Üye’ye sağlanabilmesi ve sunulabilmesi için toplanmakta,
saklanmakta ve kullanılmaktadır. çeşitli menfaatler sağlamak ve belirli bir amaç için reklam,
satış, pazarlama, anketler ve benzeri amaçlarla her türlü elektronik iletişim, profil oluşturma,
istatistiksel çalışmalar yapmak.

4.4. Üye, kişisel bilgilerinin Gr Express tarafından bu şekilde kullanılmasına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca yetkisiz erişimlerin ve verilerin uygunsuz işlenmesinin durdurulması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre üye, kişisel bilgilerini dilediği zaman değiştirme veya güncelleme hakkını kullanma hakkına sahiptir.

5. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Platform ve tüm bileşenler (tüm ticari adlar, eserler, telif hakları, buluşlar, patentler, ticari
markalar, tasarımlar, grafikler, logolar, diğer tanıtım adları ve işaretleri, alan adları, yazılım,
program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ,
program ve kullanıcı arayüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip,
müzik, video, resim, şekil, çizim, resim, ticari takdim şekli, slogan ve teşhir) ve içerik G Express’e aittir. Gr Express’in kendileri için sahip olduğu tam lisansla sınırlı olmaksızın, Diğer Üyeler tarafından Platform aracılığıyla paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar, videolar, fikirler,
ifadeler, yorumlar ve yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik, onu
paylaşan Üyeye aittir. Diğer Üye İçeriklerine herhangi bir hak verildiği anlamına gelmez. Üyelik
hesabı oluşturulması, Üye’nin Platform’a erişim, Platform’u kullanma ve/veya Platform’dan
yararlanma yetkisi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm Üye, Platform ve G
Express İçeriklerini etkileyecektir. Bu durumda Üye, Platformu, Gr Express İçeriğini ve/veya
Diğer Üye İçeriğini, Platformun tasarlandığı amaçlar dışında alıntı yapmak, kopyalamak,
çoğaltmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak suretiyle tamamen veya kısmen doğrudan
veya dolaylı olarak kullanabilir. dolaylı olarak. yedeklemek, iletmek, saklamak, işlemek, satmak,
paylaşmak, dağıtmak, dağıtmak, kiralamak, kaynak koda dönüştürmek, kaynak koda
dönüştürmek, ödünç vermek, değiştirmek, devretmek veya başka işlere, işlemlere veya
tasarruflara sunmak ve ayrıca teşvik etmek kesinlikle yasaktır. veya tamamlanmasını sağlar.
Üye, işbu maddede belirtilen yasağın ihlali halinde, doğacak zararları derhal Gr Express’e,
Platform’a ve/veya üçüncü kişilere tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve kabul
eder. , peşin ve tam olarak ilk talep üzerine. Gr Express ayrıca bu durumda Üye’nin üyeliğini,
herhangi bir iddia, dava ve diğer hukuki işlemlere halel getirmeksizin, kısmen veya tamamen
yasaklama, askıya alma, sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Bu maddedeki yasağın ihlali
halinde Gr Express’e, Platform’a ve/veya üçüncü kişilere vereceği zararı ilk talep üzerine derhal
nakden ve eksiksiz olarak tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. . Gr
Express ayrıca bu durumda Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen bloke etme, üyeliğini askıya
alma, sona erdirme hak ve yetkisine, herhangi bir iddia, hukuki işlem ve diğer işlemlere halel
getirmeksizin sahiptir. işbu maddede belirtilen yasağın ihlali nedeniyle Gr Express’in, Platform’un
ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı, ilk defa derhal ödemekle yükümlü olduğunu
kabul, beyan ve kabul eder. talep, nakit ve tam olarak. Bu durumda da Üye’nin üyeliği, her türlü
alacak, dava ve diğer hukuki işlemlere halel gelmeksizin kısmen veya tamamen kısıtlanabilir,
bloke edilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

6.1. Gr Express, uygun göreceği her an, işbu Sözleşme’yi ve Platform’daki diğer politika,
düzenleme, şart ve koşulları ilan ederek veya başka bir şekilde bildirimde bulunarak tek taraflı
olarak değiştirebilir. Geri kalan hükümler, G Express’in özellikle ilan veya bildirim tarihinde
yürürlüğe gireceğini belirttiği değişiklik ve eklemeler dışında, yürürlükte kalacak ve hüküm ve
sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye, Platformu kullanmaya veya Hizmetlerden
yararlanmaya devam etmekle bu değişiklik ve eklemeleri kabul etmiş sayılır. Yürürlükteki yasa
hükümleri, Üye’nin değişiklikleri açıkça kabul etmesini gerektiriyorsa ve Üye bunu yapmıyorsa,
Gr Express, Üye’nin üyeliğini tamamen veya kısmen kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.


6.2. Gr Express tarafından imzalanmayan hiçbir feragat geçerli değildir. G Express’in
işbu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini kısmen veya tamamen kullanmaması,
Üye’nin herhangi bir şart veya koşula uymasını gerektirmemesi ve/veya herhangi bir şart veya
koşuldan feragat etmesi halinde, söz konusu hüküm veya koşulun gerekliliği karşılanmaz. Üye
tarafından ihlali. daha sonra meydana gelebilecek herhangi bir ihlalden feragat edildiği şeklinde
yorumlanmayacaktır.

7. MÜCBİR SEBEP

İsyanlar, ambargolar, hükümet müdahaleleri, işgaller, savaşlar, seferberlikler, grevler, lokavtlar,
işçi eylemleri veya boykotlar gibi işverenler arasındaki çatışmalar, siber saldırılar, iletişim
sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem iyileştirme veya yenileme projeleri ve bunlardan
kaynaklanabilecek arızalar elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın
veya diğer doğal afetler, sert hava koşulları, mevzuat değişiklikleri ve öngörülemeyen diğer
olaylardan G Express, herhangi bir arıza veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. herhangi bir
Mücbir Sebebin neden olduğu bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
ve bu tür bir başarısızlık veya gecikme, G Express tarafından bu Sözleşmenin ihlali olarak kabul
edilmeyecektir.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Üye, Gr Express’in resmi defter ve ticari kayıtları, Gr Express veri tabanında ve
sunucularında tutulan e-arşiv kayıtları, elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere
Gr Express’te yer alan tüm kayıt ve belgelerin bağlayıcı, kesin, yegane delil teşkil edeceğini ve
bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.2. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulamaya konulmasında Türk hukuku
kullanılacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü sorun, İstanbul Merkez (alayan)
Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözüme kavuşturulabilir.


8.3. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bu Sözleşmede yapılan herhangi bir
beyanın geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, bu Sözleşmenin geri kalan
hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Sözleşme, buradaki konuyla
ilgili olarak Taraflar arasındaki tüm mutabakatı içerir.


8.4. Üye, Gr Express’in önceden yazılı izni olmaksızın, işbu Sözleşme’yi, Sözleşme’den
doğan hak, menfaat ve sorumluluklarını üçüncü kişilere devredemez veya temlik edemez. G
Express’in önceden yazılı izni olmadan yapılan devir veya devir geçersizdir. Ancak, Gr Express,
Üye’nin önceden yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya Sözleşme’den doğan hak,
menfaat, alacak ve/veya sorumlulukları hakim işletmeleri, iştirakleri, iştirakleri, iş ortakları
ve/veya üçüncü şahıslara devredemez.


8.5. Diğer bir deyişle, Gr Express’in sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi işbu
Sözleşme hükümleri ve koşulları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanması, başka
herhangi bir hak veya yetkisini kullanmasına hiçbir şekilde engel değildir. Gr Express’in işbu
Sözleşme hükümleri ve koşulları ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince sahip olduğu tüm hak ve
yetkiler birlikte kullanılacak niteliktedir.


8.6. Bu Sözleşme’nin diğer dillerdeki sürümleri ile bu Sözleşme’nin diğer sürümleri
arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda taraflar, ilişkilerini bu Sözleşme’nin içeriğinin
yöneteceğini kabul, beyan ve kabul ederler. 

Üye, işbu Sözleşme’yi oluşturan sekiz (sekiz) maddenin tamamını elektronik ortamda
okumuş ve kabul etmiştir. Onaylandığından beri, bu anlaşma her zaman yürürlükte olmuştur.